Upravlenie effektivnostyu informatsionnykh Vladislav Ilin by sistem vnedreniya 10f91ukaz21786-Sports et loisirsPrint on demand book. Upravlenie effektivnostyu vnedreniya informatsionnykh sistem by Ilin Vladislav printed by LAP Lambert Academic Publishing

Studies in International Relations Essays by Philip Windsor